Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Satir’ Category

Skolinspektionen kommer att inspektera er skola vid ovan angiven tidpunkt. Inspektionen är ett led i uppdraget att höja kvalitén och graden av måluppfyllnad i den svenska skolan. Våra kvalificerade, väl utbildade och avlönade inspektörer bör betraktas som kronan i det reformverk vars uppdrag är att, om möjligt, skapa åtminstone ett minimum av åtlydnad och regelstyrning i det totala bildningsmörker och den kompetensförslumning som kännetecknar svensk skola.

Inför vårt besök vill vi ta del av hur ni går tillväga i ert systematiska kvalitetsarbete med inriktning på kvalitet och kvalitetshöjande kvalitetsarbete. För att underlätta vårt arbete ombeds ni därför att sända omfattande redovisningar till oss. Dessa skall vara Skolinspektionen tillhanda om senast två veckor från dagens datum. Detta bör inte utgöra något problem för Er eftersom vi utgår från att Ni har ordning på Era papper. Vi vill också understryka att Vi är en potent myndighet med stora befogenheter. Brister i verksamheten kan medföra dryga viten, tvångsförvaltning eller, om bristerna bedöms allvarliga, att Er skola stängs. Upptäckta fel och brister kommer att återkopplas via pressmeddelanden, nyhetsinslag, artiklar och fördömanden i svensk media på ett sätt som ytterligare framhäver skolans misslyckande i skarp relief till regeringens skolpolitiska ambitioner och vår myndighets förtjänster. Om detta inspirerar missnöjda avnämare och rättshaverister i er närmaste omgivning kan knappast vara vårt bekymmer.

Skolinspektionen kommer att i sina bedömningar utgå från de nationella styrdokument som skolan måste åtfölja i sin dagliga verksamhet. Det gäller således skollag med förarbeten, proposition och kommentarer, arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen, barnkonventionen, läroplaner, kursplaner, ämnesplaner, skolförordningar, föreskrifter, skolverkets allmänna råd, ett godtyckligt urval av resultat från pedagogisk forskning samt sådant våra folkvalda politiker kommer på vart efter.

Begäran om information omfattar nedanstående punkter:

Era sammanställningar över ur inspektionssynpunkt adekvata händelser i verksamheten.

Era sammanställningar över planerade eller genomförda åtgärder.

Sammanställda elevresultat / betyg / omdömen, fördelade på ämne, årskurs, kön, etnicitet, socialgrupp, diagnos, lärare, nationella prov, närvaro, förväntad värdegrund, föräldramedverkan samt annat som kan gynna svensk konkurrenskraft i en globaliserad värld.

Sammanställning av skolans dokumentation gällande uppföljning av kunskapsresultat (individuella utvecklingsplaner, betyg, studieplaner och betyg, upprättade åtgärdsplaner och utredningar, underlag för utvecklingssamtal, förlösande statistik, grafer och polygonkurvor).

Sammanställning över personal avseende behörighet, antal tjänsteår, annan behörighet, behörighetsprognoser och obehörighet. Kontakta Proffice eller annat av myndigheten anlitat bemanningsföretag / riskkapitalbolag i oklara fall.

Redogörelse för upprättade handlingsplaner och utvärderingar avseende fortbildningsinsatser för skolans personal samt hur skolan arbetar för att förbättra den pedagogiska personalens karriärmöjligheter. Med karriär avses i detta sammanhang möjligheter att slippa undervisning och stökiga elever till förmån för sittandet vid tjusigt skrivbord bläddrandes i viktiga papper och mästrandes arbetskygga element som försöker slippa undervisning och stökiga elever.

Handlingsplaner mot mobbing, kränkningar, rasism, rökning, alkohol, narkotika, elevfrånvaro, psykisk ohälsa, hedersvåld, anorexi, bulemi, datormissbruk, shopaholism, heltäckande klädsel, verbala övergrepp, depression, miljöförstöring, religiös / politisk extremism, brist på grundläggande livsmening, gängkriminalitet och organiserad brottslighet.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och riskbedömningar gällande fysiska, tekniska, kemiska, psykosociala, medicinska och pyrotekniska risker på skolan. Vidare situationsspecifika riskbedömningar gällande studiebesök, raster, måltider, varusmuggling och en orättvis världsordning.

Hur säkerställer skolan att dess verksamhet underordnas synpunkter från elev, förälder, huvudman, riksdag, utbildningsdepartement, dagens nyheter, UR, SR, SVT, universitet- och högskola, skolinspektion, skolverk, specialpedagogisk myndighet, socialtjänst, polis och åklagarämbete, arbetsmiljöverk, LR, lärarförbundet, internet, PISA, EU, OECD, LRF och Jan Björklund?

Hur säkerställer skolan att elever som tycker att undervisningen känns tråkig och meningslös ändå inser sin skyldighet och förstår sitt ansvar att ta del av en förmån som kostar våra skattebetalare väldigt stora belopp?

Hur säkerställer skolan att elever med särskilda behov tar sin medicin och att denna medicin inte byter ägare?

Hur säkerställer skolan att elever i en hälsosam utsträckning omfattas eller påverkas av jämnåriga, i hemmet förekommande fostransambitioner, kommersiella budskap eller psykoekonomiska påtryckningsmedel?

Hur säkerställer skolan att all personal har höga förväntningar på alla elever och att även de elever som utsorteras i betygskonkurrensen känner sig lyckade, motiverade och fyllda av tillit och livslust, att nyanlända krigsflyktingar trots trångboddhet, fattigdom, utsatthet, stigmatisering och traumatiserade, dysfunktionella föräldrar erbjuds samma möjligheter som kamraterna från gräddhyllan på den andra planeten?

Hur säkerställer skolan genom sin verksamhet att politiker inte fattar kontraproduktiva beslut som medför segregation, girighet, egoism eller ett oönskat resultatutfall på samhällsnivå?

Hur säkerställer skolan att jordens livsuppehållande processer fortgår trots mänsklighetens omfattande ekologiska ingrepp och användande av icke förnybara energikällor?

Hur säkerställer skolan jordens fortsatta rotation runt solen och galaxens fortsatta resa i ett evigt universum?

Hur säkerställer skolan att vi ska orka se våra barn i ögonen innan deras tillitsfulla blickar viker undan för gott?

Annonser

Read Full Post »

Tänka sig. Sherlock Holmes, det deduktiva geniets arketyp, blir bara klokare med åren…

SH

Ur Elementary, säsong 2 http://www.imdb.com/title/tt2191671/

 

Read Full Post »

lampo

I skolans värld säger man IKT istället för IT. IKT skall inte förväxlas med IT. IKT är enligt definitionen ”bara” den del av IT som bygger på kommunikation mellan människor. Vid exempelvis distansutbildning används IT som IKT. IKT är således IT i ett kommunikativt sammanhang.

Fråga: När eleven googlar svaret på en fråga, är det då IT eller IKT som används?

Svar: Egentligen bara IT och som bekant bör eleven inte googla svar på frågor. Eleven bör fråga sin lärare, som då kan sitta på ett moln i det kommunikativa IT-nätverkets andra ände och besvara frågan. Man kan alltså säga att IKT är lite finare och mer genomtänkt än IT. IKT är som en förstelärare bland lärare.

skrivmaskinNoga räknat är dock även IT och IT olika saker beroende på vad man i sammanhanget åsyftar med termen Information. Följaktligen är även IKT och IKT olika saker beroende på om det är Information som i IT eller ”Information” som i ”IT” man åsyftar. I regel åsyftas dock de innebörder som begreppen började fyllas med i början på 90-talet, det vill säga programstyrda, elektroniska prylar med användarvänliga ”interfaces”, typ robotdammsugare. Vissa, bland andra OECD, hävdar att kunskapsresultaten försämras där robotdammsugare tillåts ta för stor plats i undervisningen.

Om man i skolans värld påstår att IKT är bra och viktigt kommer man således snart att stöta på OECD-argumentet: IKT är dumt och dåligt. Enligt denna argumentation måste det vi känner som kunskap per definition komma ur munnen på (behöriga) lärare. Det gäller därför att som skolvisionär vara behärskat återhållen när man formulerar sin IKT-policy (för hur skulle det (ha, ha) se ut om IKT fick överskugga utbildningens egentliga syfte (ha, ha, ha)). Sålunda hörs det ofta ungefär som följer, i detta fall lånat av Almby skola i Örebro:

– Syfte med datorn i undervisningen: Ett komplement till den befintliga undervisningen.

Alltså, ett komplement, som ju betyder:
Komplementet till en mängd A är den mängd som innehåller alla objekt som inte finns i A. Detta kan skrivas exempelvis ∁(A), eller U \ A om U är vårt universum (jfr m differens). Av definitionen förstår man att ∁() = U och ∁(U) = .
Vanliga skrivsätt för komplementet till mängden A är Ac eller A*.

I fallet Almby skolas datorpolicy gäller alltså:
• Om vi utgår från mängden av all undervisning som varandes hela vår skola, så är komplementet av mängden av den befintliga undervisningen lika med mängden av datorn i undervisningen.

näsaMärk väl att Almby skola, precis som professor Åke Grönlund och vi själva ofelbart har hamnat i den nästan ofrånkomliga glidningen mellan begreppen datorn, ”datorn”, IT, ”IT”, ”IKT” och IKT som ju är helt olika saker. De skolor som ligger rejält i framkant skiljer åtminstone på datorpolicy, IT-policy och IKT-policy (Det tänker även Skolinspektionen göra när de har satt sig in ordentligt i denna invecklade och porösa problematik som även kan innefatta pekskärmspolicy, internetpolicy, USB-policy, mobilpolicy, nedladdningspolicy mm mm).

Begreppen bildar dessbättre, precis som inom andra områden, en hierarki, alltså en begreppshierarki. Det kan ungefär förstås som:
– IKT         Sjukvård
– IT            Doktor
– Dator      Medicin
Bland mediciner finns exempelvis sådant som Valium, Morfin, Tramadol och Viagra precis som det i en dator finns sådant som Google, Facebook, Youtube och Matteraketen. Om man anser att IKT är dumt och dåligt eller bra och oundgängligt, får man gärna låna just detta starka/svaga argument (beroende på hur man tänker rent vetenskapligt och byggt på beprövad erfarenhet).

hästarVilket osökt leder oss in på att det ju nu har forskats fram att dåliga skolor blir sämre av datorer medan bra skolor blir bättre av datorer. Det är här Åke Grönlund kommer in. ”Lustigt” nog kommer även han från Örebro. Datorer är som intellektuella förstärkare säger han och börjar sedan blanda prat om datorer med prat om IT och IKT (vilket ju är olika saker(men han nämner i och för sig inte robotdammsugaren)). Eftersom han uttrycker sig ganska rörigt och blandar begreppen friskt kan det vara svårt att förstå vad han menar med intellektuella förstärkare. Jag tror (han är trots allt professor i informatik) att han menar det metaforiskt, typ att datorer är som mat, rätt använd är den god, nyttig och hälsosam, missbruk leder till fetma, kolesterol och hjärtinfarkt. Maten gör en dålig restaurang ännu sämre och vice versa. Mat är intellektuella förstärkare. Slutsats: Datorer (tänk mat) är önskvärda och välkomna på de skolor där våra barn går men bör inte förekomma på de skolor där andras slarviga ungar går.

Detta med datorer, IT, fetma och hjärtinfarkt tycks stämma. Åke Grönlund har forskat rätt och slår spiken i kistan genom att hävda det uppenbara: Våra skolor måste bli lika genomtänkta, fantastiska och resultatinriktade som våra älskade landsting. Den som någon gång har tillbringat en fredagskväll på Malmö akutmottagning vet ju att där flödar mjölk och honung, där är väggarna täckta av spunnet socker. Ångkokad grönkål är bra enligt viss forskning, förkastlig enligt annan. Det samma gäller IKT om man med IKT faktiskt menar IKT, om man redan är en bra skola och inte missbrukar robotdammsugare.

Fotnot: ”Lustigt” nog kommer även Peter Flack från Örebro. Hjalmars Drömrevy, som tycks vara hans sista, spelas på Nya Parkteatern t.o.m 9 januari 2016.

lampor

Read Full Post »

Den dan Då skogen brann

valborg

DEN DAN DÅ SKOGEN BRANN

fritt efter James och Karin

För det var Ivar och Alice, Lillper, Anna Dahlberg,
Gröning och Cwejman
Dom stämde träff klockan nio en söndag
morgon framför grinden hos Cwejman
Dom hade en flaska saft och en flaska
vatten och mat för hela dan
Och i fickan hade Ivar en ask tändstickor

Dom gav sig av klockan tio när alla var där
och solen sken så klart
Dom var på väg till sitt hemliga ställe i
skogen och dom var framme ganska snart
Dom packa’ upp sina grejjor och blandade
saften och Ivar tände en eld
För dom skulle göra kaos och grilla pk

Ivar och Alice, Lillper, Anna Dahlberg, Gröning och
Cwejman
Dom hade bara varit borta i tio veckor
när dom såg att skogen brann
Och där fanns inte något vatten
Och där fanns ingen telefon
Och någon börja’ skrika högt
Och Lillper som var minst sprang därifrån

Jag hämtar hjälp, ropar Ivar,
Försök att släcka om det går!
Jag hämtar hjälp, ropar Ivar,
Jag letar på en telefon!

Alice och Lillper, Anna Dahlberg och Gröning och
Lilla Adam Cwejman
Försökte släcka med mossa och småsten
och grenar men elden bara brann
Och Alice skrek på Ivar
Och Ivar sprang och sprang
Och Lillper tänkte bara på sin pappa

Ivar och Alice, Lillper, Anna Dahlberg, Gröning
Och Cwejmann
Dom kommer hem klockan kvart över elva
på kvällen den dan då skogen brann
Och Lillper hade ont i foten
Och Ivars pappa var arg
Men ändå var dom glada att dom var hemma

Read Full Post »

tegelugnarna_0071

På det hela taget är det mesta i stort sett värdelöst.

Därför behövs alternativ,

alternativ som i vissa avseenden inte är fullt lika värdelösa.

Om man till exempel nu släpper ut 800 ton om året

så kan man istället släppa ut 800 ton om året

trots att det då är skottår.

Nu har man hittat ett membran.

Om alla använder det, går det åt mindre,

utan att nån märker nåt.

Man behöver inte steka fisken så hårt.

Men vissa vill steka den hårt och

då kan dom utnyttja eftervärmen.

Bara vi är sams, löser sig de mest oöverstigliga problem

nästan som av sig själv.

Nu kommer posten fram på en dag.

Istället kan man ha dyrare frimärken

men ha det avdragsgillt.

Då märks det inte att det har blivit annorlunda.

Det gäller vår gemensamma överlevnad.

Då behövs alternativ.

Då måste man ställa upp,

vara beredd att offra upp sig,

men på ett positivt sätt

så att man kan fortsätta att bygga ut tillväxten,

så vi inte får det sämre.

För dom andra får det ju inte sämre när det blir sämre,

bara vi normala.

Om andra får, ska vi också ha,

så blir det rättvisa med allting.

Istället för urskiljningslös rovdrift

så behöver man inte prenumerera på fler tidningar

än man orkar läsa.

Då drar vi vårt strå till stacken,

utan att det blir besvärligt.

Då kan vi lämna över ett klot av hygglig standard

till kommande generationer.

Read Full Post »

bass

Hon vägrade att acceptera

molnens inverkan på nederbörden.

Molnformationerna, menade hon

uppstod genom solens ljus

då det bröts mot vissa partiklar.

Men varifrån kom regnet?

Hon visste inte säkert

mer än att det bildades på marken

åkte liksom hiss upp i luften

och slängdes av på någon våning.

Men varför alltid dessa gråa moln

allltid då det regnade?

Ja men ibland var det molningt

utan att det regnade

och ibland regnade det

utan att det var moln.

Flugor fanns där kodynga…

men vem påstod att kodynga

producerade flugor?

Ingen.

Read Full Post »

rituals

Hon log stelt när hon i julklapp fick ett fotoalbum.

Hon hade ingen kamera och

sitt sista foto brände hon då han visat sitt verkliga Jag.

Nu var hon ägare till ett fotoalbum,

tomma sidor med anspråk på att fyllas.

Ur Allers klippte hon bilder och klistrade in;

först en dajmreklam, så en till, sen en tredje.

Hon ville vara som kvinnan i reklamen,

lycksalig över en bit Dajm,

fylla sina kassar på Netto och

idissla

knastra

i ett rosa skimmer.

 

Read Full Post »

Older Posts »